Spættede sæler slår rekord

Vadehavets bestand af spættet sæl er sund og stabil. Men der er et spørgsmål, der undrer forskerne.

I august 2020 blev der talt 28.352 spættede sæler i det dansk-hollandsk-tyske Vadehav og Helgoland. Det er det højeste antal, der er registreret siden tællingerne begyndt i 1975.

Antallet af nyfødte nåede også et rekordtal med 9.954 observerede hvalpe.

Tallene for fremgår af en ny undersøgelse fra det trilaterale vadehavssamarbejde, som Miljøstyrelsen er en del af.

Den samlede bestand af spættede sæler i Vadehavet er nu er oppe på 41.700 individer. Eksperterne vurderer, at 3318 spættede sæler befandt sig i det danske Vadehav på registreringstidspunktet i august 2020.

Der er forbud mod garnfiskeri i den danske del af Vadehavet, så den store bestand af spættet sæl giver ikke konflikter med danske fiskere.

Siden 2012 har man observeret en stabilisering af bestanden i forhold til de foregående årtier, hvor bestanden voksede kraftigt. Det kunne tyde på, at bestanden er ved at nå et naturligt maksimum. Men der er noget, der undrer forskerne.   

Hvor bliver ungerne af?
De nyfødte sælunger fylder en stadig større del af alle de sæler, der optælles i august. I 2020 udgjorde ungerne således cirka 24 procent af hele bestanden, det samme som i 2019 og den næsthøjeste andel der er registreret.

Eksperterne konkluderer, at denne tendens, som er observeret siden 2012, er paradoksal, for hvis andelen af unger stiger mens den samlede bestand er næsten konstant, må næsten alle ungerne dø i løbet af deres første leveår.

Der er dog ikke observeret et stigende antal syge eller døde unger på standen, så det er uklart, hvor de bliver af.

Samtidig indikerer tallene, at den stabiliserende tendens i bestandstilvæksten måske ikke er et simpelt tilfælde af en bestand, der nærmer sig grænsen for den naturlige bæreevne. Det ville nemlig have ført til et fald i ungeproduktionen.

Fakta om sæler i Vadehavet
Spættede sæler såvel som gråsæler, der er de største rovdyr langs Vadehavskysten, er ikoniske arter i regionen. En del af det trilaterale vadehavssamarbejde koordinerer optællingerne af sæler og sammenstiller data fra hele Vadehavsregionen. De spættede sæler er trilateralt beskyttet i henhold til aftalen om bevaring af sæler i Vadehavet (WSSA) indgået i regi af FN-konventionen om bevarelse af vandrende arter af vilde dyr (CMS). De 3 landes fælles sekretariat i Wilhelmshaven fungerer som sekretariat for WSSA.

Rapporten for 2020 og tidligere rapporter kan downloades her.