Fiskeri og skibsfart

 

Fiskeri

Fra en kommerciel synsvinkel er de vigtigste typer fiskeri i Vadehavet fiskeriet af (blå)muslinger og rejer. Dette fiskeri foregår normalt indenfor 12 sømil fra kysten og er derfor reguleret på nationalt niveau. Alle andre bestemmelser skal stemme overens med EU´s lovgivning indenfor fiskeri og er hindsides det enkelte lands kompetenceniveau.

Der blev vedtaget fælles trilaterale politiske målsætninger for fiskeri i Esbjerg-deklarationen fra 1991, og de er del af Vadehavsplanen. Under målsætningerne hører forpligtelsen til at reducere påvirkningen af flora og fauna på havbunden og dermed at sikre tilstrækkeligt med tilgængeligt føde til fuglene. For at kunne implementere de tilsvarende Natura 2000-målsætninger, blev der i tæt samarbejde med fiskerisektoren og grønne NGO'er, udarbejdet en række principper for bæredygtigt fiskeri som blev vedtaget med Tønder-deklarationen i 2014.


 

Skibsfart (PSSA)

Vadehavets exceptionelle, meget dynamiske og globalt betydningsfulde tidevandsøkosystem er følsomt overfor påvirkningen fra international skibsfart. Nordsøen er imidlertid et af verdens mest travle internationale skibsfartsområder. Derfor udpegede Komitéen til Beskyttelse af Havmiljøet (MEPC) under Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) i oktober 2002 store dele af det danske, hollandske og tyske Vadehav som et særlig følsomt område (PSSA) på baggrund af en ansøgning fra Vadehavsstaternes. Et initiativ som blev aftalt på Esbjerg-konferencen i 2001.

Et PSSA - er et særligt følsomt havområde, som kræver særlig beskyttelse gennem handling fra IMO på grund af dets betydning for anerkendte økologiske eller socioøkonomiske faktorer, og som kan være sårbart overfor skade forårsaget af internationale maritime aktiviteter. I udpegede områder kan særlige tiltag anvendes i kontrollen af de maritime aktiviteter i området, fx tilrettelæggelse af rute, efterlevelse af MARPOL- kravene mht. udledning og krav til skibsudstyr til eksempelvis olietankere, samt etablering af det maritime trafikmeldesystem VTS.

Under den trilaterale regeringskonference på Sild i 2010 blev der præsenteret en evalueringsrapport om Vadehavets PSSA fra Southampton Solent University. Som anmodet blev der i Sild-deklarationen udarbejdet og vedtaget en vision, og operationelle planer for PSSA Vadehavet.