Sæler

Vadehavet er hjemsted for to sælarter, den spættede sæl (Phoca vitulina) og gråsælen (Halichoerus grypus). Arkæologiske fund tyder på, at gråsælen var den dominerende sælart indtil middelalderen og derefter forsvandt den fuldstændigt. Årsagen var sandsynligvis, at arten er nem at jage når den i yngleperioden opholder sig på strandene . Bestanden af spættede sæler led også en markant nedgang, men er siden etableringen af beskyttede områder i 1970'erne kommet tilbage. Gråsælen er gradvist kommet tilbage siden midt 1990'erne og er vokset i antal.

Den trilaterale sælekspert-gruppe (EG Seals) gennemfører årligt koordinerede luftmålinger, der dækker hele Verdensarv Vadehavet og øen Helgoland. Siden 1975, da de første tællinger blev gennemført, er antallet af spættede sæler steget fra under 5.000 til anslåede 40.800 individer i 2019. Der blev i lyset af det stigende antal gråsæler indført trilaterale målinger af arten i 2005. Siden da er den talte bestand vokset fra mindre end 2.000 til 6.500 individer. Rapporterne udgives herunder og kan downloades fra sektionen "Ressourcer" til højre.


 

Sælaftalen (WSSA)

I 1991 trådte Aftalen om beskyttelse af sæler i Vadehavet (WSSA) i kraft, som var blevet forhandlet af Danmark, Tyskland og Holland. Aftalen blev indgået i regi af FN- Konventionen om beskyttelsen af trækkende og vildtlevende arter (Bonn-konventionen, CMS). WSSA var den første datteraftale indgået under CMS. Det Fælles Vadehavssekretariat fungerer som WSSA's sekretariat. Målsætningen for denne trilaterale aftale er at samarbejde tæt om at opnå og vedligeholde en gunstig beskyttelsesstatus for bestanden af spættede sæler i Vadehavet. WSSA indeholder bestemmelser, blandt andet om forskning og overvågning, fangst, beskyttelse af levesteder og oplysning.


 

Forvaltningsplan for sæler

Et af kravene i sælaftalen er at opretholde og implementere en forvaltningsplan for bevarelse og beskyttelse af bestanden af af spættede sæler. Forvaltningsplanen for sæler (SMP) indeholder en udførlig erklæring om handlinger, som udføres eller skal udføres af de underskrivende parter. Planen bliver løbende revideret baseret på resultaterne af den videnskabelige forskning og overvågning. Siden bestanden af gråsæler er steget markant, og kravene til beskyttelsen af dens levesteder er sammenfaldende med den spættede sæls, er den nu tilføjet til SMP (men dog ikke til WSSA).

Målsætningerne for SMP er

  • at opnå og opretholde en omfattende beskyttelse og forvaltning af både den spættede sæls og gråsælens bestande i Vadehavet ved hjælp af fælles, koordinerede tiltag fra de ansvarlige myndigheder og
  • at opnå og opretholde en forståelse og opmærksomhed i offentligheden omkring sælbestandene i Vadehavet som en samlet enhed og som en integreret del af økosystemet.

Som en del af SMP er der blevet etableret reservater for sæler i hele det beskyttede Vadehavsområde. De er lukkede for alle aktiviteter i løbet af yngle- og opfostringsperioden, grundlæggende set fra maj til september.


 

Monitoring resultater

Spættede sæl

1999 2000 2001 2002 2003
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023  

 

Gråsælen

2006 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021 2022
2023 2024